Khái niệm niêm yết là gì? Những câu hỏi thường gặp trong cuộc sống

Niêm yết là gì được định nghĩa như sau: niêm yết chứng khoán là thủ tục cho phép một chứng khoán nhất định được phép giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Đây là quá trình mà sở giao dịch chứng khoán chấp nhận cho công ty phát hành có chứng khoán được phép niêm yết và giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán tập trung nếu công ty đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện (tiêu chuẩn) về định lượng cũng như định tính mà sở giao dịch chứng khoán đề ra.

Niêm yết chứng khoán thường bao hàm việc niêm yết tên tổ chức phát hành và giá chứng khoán. Hoạt động niêm yết đòi hỏi phải đảm bảo sự tin cậy đối với thị trường cho các nhà đầu tư.

Niêm yết là gì?

Niêm yết được phân loại như sau:

Sau khi tìm hiểu niêm yết là gì thì chúng ta cần biết niêm yết được phân chia như thế nào. Dưới đay là một số loại niêm yết thường thấy:

 • Niêm yết lần đầu: cho phép chứng khoán của tổ chức phát hành được đăng ký niêm yết giao dịch chứng khoán lần đầu tiên sau khi phát hành ra công chúng khi tổ chức phát hành đó đáp ứng được các tiêu chuẩn về niêm yết.
 • Niêm yết bổ sung :là quá trình chấp thuận của sở giao dịch chứng khoán cho một công ty niêm yết được niêm yết các cổ phiếu mới phát hành với mục đích tăng vốn hay vì các mục đích khác.
 • Thay đổi niêm yết: khi công ty niêm yết thay đổi tên chứng khoán giao dịch, khối lượng, mệnh giá hoặc tổng giá trị chứng khoán được  niêm yết của mình.
 • Niêm yết lại: là việc cho phép một công ty phát hành được tiếp tục niêm yết trở lại các chứng khoán trước đây đã bị huỷ bỏ niêm yết
 • Niêm yết cửa sau: là trường hợp một tổ chức niêm yết chính thức sáp nhập, liên kết hoặc  tham gia vào hiệp hội với một tổ chức, nhóm không niêm yết và kết quả là các tổ chức không niêm yết đó lấy được quyền kiểm soát tổ chức niêm yết.
 • Niêm yết toàn phần: là việc niêm yết tất cả các cổ phiếu sau khi đã phát  hành ra công chúng trên một sở giao dịch chứng khoán trong nước hoặc nước ngoài.
 • Niêm yết từng phần: là việc niêm yết một phần trong tổng số chứng  khoán đã phát hành ra công chúng của lần phát hành đó, phần còn lại không hoặc chưa được niêm yết.

Niêm yết là gì được định nghĩa như sau: niêm yết chứng khoán là thủ tục cho phép một chứng khoán nhất định được phép giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

Quy trình niêm yết là gì

Quy trình niêm yết là gì, nó bao gồm sáu bước sau đây:

 • Nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên sở giao dịch chứng khoán
 • Sở giao dịch chứng khoán tiến hành thẩm định sơ bộ hồ sơ
 • Nộp đơn xin phép niêm yết chính thức lên sở giao dịch chứng khoán
 • Sở giao dịch chứng khoán tiến hành kiểm tra niêm yết
 • Sở giao dịch chứng khoán phê chuẩn niêm yết
 • Khai trương niêm yết

theo tintuckinhte.info tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: