Mẫu giấy tờ mua bán đất viết tay mới nhất 2019

Hiện nay, đã có các mẫu đơn cho đất – mua bán đất viết tay cũng như thủ tục mua bán nhà giấy tờ viết tay được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các bạn có thể tham khảo và tải mẫu hợp đồng mua bán đất theo mẫu dưới đây:

Mẫu đơn giấy mua nhà đất viết tay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN

SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm nay, ngày …… tháng ……… năm …………

Tại:……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

I/ BÊN BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên A):

Chồng: Ông………………………………………….Sinh năm ………………………………………………………

CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày …………………………………..

Đăng ký thường trú tại :…………………………………………………………………………………………………

Và vợ: Bà…………………………………………… Sinh năm …………………………………………………………

CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày …………………………………..

Đăng ký tạm trú tại :……………………………………………………………………………………………………..

II/ BÊN MUA/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi tắt Bên B):

Chồng: Ông………………………………………….Sinh năm ……………………………………………………….

CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ……………………………………

Đăng ký thường trú tại :………………………………………………………………………………………………….

Và vợ: Bà…………………………………………… Sinh năm …………………………………………………………

CMND số…………………………….. do…………………………… cấp ngày ……………………………………

Đăng ký thường trú tại :…………………………………………………………………………………………………

Hai bên thoả thuận, tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực

hiện việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở với những điều

khoản sau

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT, NHÀ Ở ĐƯỢC MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Nhà đất sẽ được chuyển nhượng là nhà số………………………………………………………………

Nhà đất này thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của ông …………………….(Sinh năm …. có CMND số…………do ………….cấp ngày………..).

Vợ là Bà ……. (Sinh năm……có CMND số ……………..do….cấp ngày ……), như trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở.

2. Ngôi nhà số ……………………………… đã được cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở số ………………………., hồ sơ gốc số ………… do UBND quận (huyện) ………………………….. cấp ngày …………………………………………..

3. Tổng diện tích đất ở theo sổ là ………….m và diện tích mặt bằng xây dựng nhà bê tông là……………m

4. Bằng hợp đồng này, Bên bán đồng ý bán đứt, Bên mua đồng ý mua đứt toàn bộ diện tích đất ở và hiện trạng nhà ở như đã nói trên và phải tuân thủ theo các yêu cầu/quy định hiện hành về chuyển nhượng Nhà Đất ở của Nhà nước và Pháp luật.

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THỰCHIỆN

1. Giá mua bán toàn bộ diện tích nhà đất ở nói trên đã được hai bên thoả thuận là:…………….đ.

(Ghi bằng chữ:………………………………………………………..) và không thay đổi vì bất cứ lý do gì.

2. Phương thức thanh toán:

Hai bên (Bên A và Bên B) đã cùng thống nhất sẽ thực hiện việc thanh toán tổng giá trị mua bán

Nhà đất ở theo 01 đợt, cụ thể như sau:

* Đợt 1: Giao toàn bộ số tiền là ………………………đ cho bên Bán.

* Khi trả tiền sẽ ghi giấy biên nhận do các bên cùng ký xác nhận.

3. Thời hạn thực hiện hợp đồng

* Thanh toán 1 đợt

* Ngay sau khi nhận tiền, bên A phải giao lại ngay hợp đồng mua bán công chứng (đủ số lượng

bản gốc của bên B) và bàn giao nhà đất ở cho bên B với sự chứng kiến của các nhân chứng.

Trên đây là những chia sẻ về việc có nên sử dụng giấy mua bán đất viết tay hay không. Hy vọng với những chia sẻ trên bạn đã có cho mình được những kiến thức bổ ích về vấn đề này.